บอร์ด Monitor KWH ผ่านเว็บ

บอร์ดวัดกระแส แรงดัน และ kwh หรือวัดการใช้ไฟฟ้าผ่าน web browser สามารถวัดได้ 8 ช่อง ตัววัดกระแสใช้ CT หรือ Current Transformer การแสดงผลที่หน้าเครื่องใช้จอ LCD แบบ Character 20×4 ตัว MCU ใช้ PIC32MX สามารถอัพเดท firmware ผ่านทาง LAN หรือ Ethernet