ตัวอย่างผลงานการออกแบบ PCB

PCB จอ LCD 7″ +Capacitive touch + PIC32MZ + SSD1963

บอร์ด RCU Main control สำหรับควบคุมระบบในโรงแรม

บอร์ดพัฒนา PIC32MX575

PCB บอร์ด CAN bus analyzer

บอร์ด Remote control ใช้จอ LCD 4.3″ + Resistive touch panel

บอร์ด Microcontroller เชื่อมต่อกับ MP3 FM Bluetooth

บอร์ด Eco fan

บอร์ด Remote control สำหรับพัดลม

บอร์ดควบคุม Thermal printer

บอร์ด Web monitor สำหรับตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าผ่านเว็บ